Jegyzőkönyv a 2016. május 18-i közgyűlésről

Közgyűlési  jegyzőkönyv

 

 

Készült: 2016. május 18-án, a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének 9.30 órakor, a Budapesti Corvinus Egyetem harmadik emeleti 3001. sz. előadó termében megtartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Gulyásné Turóczi Margit, az Egyesület elnöke megnyitójában köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy az Egyesület 18 egyéni és 24 intézményi tagja közül 17 van képviselve, ezért a Taggyűlés a meghirdetett eredeti időpontban határozatképtelen.

A Taggyűlés a megjelent tagokkal – az előzetesen meghirdetett második időpontban, 9.30 órakor megkezdte munkáját.

A taggyűlés levezető elnökévé Gulyásné Turóczi Margitot választotta meg a közgyűlés.

Szavazás: Igen: 17, nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit javaslatot tett a napirendre és arra, hogy a Közgyűlés állapítsa meg, hogy az összehívás szabályos volt:

 

  1. A 2015. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

  1. Szöveges beszámoló az Egyesület 201 évi gazdálkodásáról, szakmai tevékenységéról

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

  1. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról.

Előadó: Baumgartnerné Holló Irén FB elnök

  1. A 2016. évi munkaterv és költségvetés megvitetáse, elfogadása

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

 

  1. Egyebek

 

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Szavazás: Igen: 17, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit  javasolta: jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Cecíliát, hitelesítőnek Bán Tamásnét.

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

 

1/2016.  (V. 18.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Cecíliát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bán Tamásnét megválasztotta.

Szavazás: Igen: 17, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

 

1, 2, 3. Napirend: A 2015. évi számviteli beszámoló (mérleg és eredménykimutatás), a szöveges beszámoló  megvitatása, elfogadása és az FB jelentés előterjesztése.

 

Gulyásné Turóczi Margit: A számviteli beszámoló tervezetét a tagok a meghívóval egyidejűleg kézhez kapták. 2015. évben az összes bevétel 6 956 ezer forint volt, az összes ráfordítás 7527 ezer forint. A tárgyévi eredmény üzemgazdasági szemléletben: -571 ezer Ft.

Az eredményt nagymértékben befolyásolta, hogy a Corvinus Egyetemtől későn, 2016. évben kaptuk meg a 2015. II. félévi bérleti díjról szóló számlákat. Ezekre a kötelezettségekre az áthozott, közel 3 millió forintos forrás biztosította a fedezetet. A likviditást elemezve az év végi pénzeszközök állománya 1 266 ezer Ft. Ugyancsak aktíva a követelések összege 387 ezer forintos értékben. A saját tőke összege a mérlegben 1 555 ezer forint, mely döntően a pénzügyi eszközöket jelenti. Összefoglalóan megállapítható, hogy a gazdálkodás stabil volt az év során és a likviditás is folyamatosan fennállt. A bevételek és az áthozott forrás fedezte a vállalt kiadásokat.

Az FGSZE szakmai tevékenységét értékelve Gulyásné Turóczi Margit kiemelte, hogy az FGSZE 2015. évben tovább folytatta a koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását, mely szerint az intézményekben dolgozó gazdasági szakemberek munkáját továbbképzési programok szervezésével és bonyolításával kívánja segíteni.

A programok összeállításánál az elnökség arra törekedett, hogy aktuális témakörök kerüljenek feldolgozásra a rendezvényeken. A visszajelzések arról szóltak, hogy szükségesnek tartják a Fórumok szervezését, ahol az előadások meghallgatásán kívül prezentációkat is kapnak.

 

Gulyásné Turóczi Margit felkérte Baumgártnerné Holló Irént, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a beszámolóval kapcsolatos jelentését.

 

Baumgartnerné Holló Irén FB tag ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely szerint az FB rendelkezésére bocsátott beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat és az alapbizonylatok a vizsgálat során szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerültek: mind az alaki, mind pedig a tartalmi követelményeknek megfelelnek. A Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja azzal a megjegyzéssel, hogy szükségesnek tartja az egyesületi tagdíj emelését, mivel az állandó működési költségek fedezete a jelenlegi bevételből nem biztosított.

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

 

2/2016 (V.18.) számú közgyűlési határozat

 

A taggyűlés a 2015. évi gazdálkodásról a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített számviteli beszámolót 1 846 ezer Ft mérleg főösszeggel és -571 ezer Ft eredménnyel, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

Szavazás: Igen: 17, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

  1. Napirend: A 2016. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.

Gulyásné Turóczi Margit  a tagságnak megküldött anyagból kiemelte, hogy az intézményektől beérkező információk alapján bevezetésre került az a gyakorlat, hogy az éves tagdíj befizetése esetén minden intézménytől 1 fő, külön térítés megfizetése nélkül, vehet részt a képzésen. A rendezvények bevételei e miatt a mentesség miatt 2016. évben csökkennek. A bevételek csökkenéséhez igazítottuk a kiadásokat. Mind a személyi jellegű kiadások, mind pedig a dologi kiadásokat csökkentettük. Jelentős változás, hogy májustól áttértünk az ügyviteli terület munkatársánál a megbízásos jogviszonyra, személyi változás mellett.

Baumgartnerné Holló Irén tagdíjemelésre vonatkozó javaslatához csatlakozva dr. Gárdos Csaba elnökhelyettes úr sávos emelést javasol: az intézmény költségvetésének függvényében. Gárdos úr javaslatot tett a költségek leszorítására is.

3/2016.  (V.18.) számú taggyűlési határozat

 

A taggyűlés az előterjesztett 2016. évi feladatokat és a javasolt költségvetést elfogadta.

Szavazás: Igen: 17, Nem: 0, Tartózkodás: 1.

Kmf.

 

Jegyzőkönyvvezető:     Sipos Cecília:………………………………………..

 

Hitelesítő: Bán Tamásné: ………………………………….…….