JEGYZŐKÖNYV A 2017. ÁPRILIS 26-I KÖZGYŰLÉSRŐL

Közgyűlési  jegyzőkönyv

 

 

Készült: 2017. április 26-án, a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének 9.30 órakor, a Villányi úti Konferencia Központban  (1114 Budapest, Villányi út 11-13. II.218.) megtartott éves rendes közgyűléséről.

 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Gulyásné Turóczi Margit, az Egyesület elnöke megnyitójában köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy az Egyesület 18 egyéni és 26 intézményi tagja közül 16 tag képviselője van jelen, ezért a Közgyűlés a meghirdetett eredeti időpontban határozatképtelen.

A Közgyűlés a megjelent tagokkal – az előzetesen meghirdetett második időpontban, 9.30 órakor megkezdte munkáját.

A Közgyűlés levezető elnökévé Gulyásné Turóczi Margitot választotta meg a közgyűlés.

Szavazás: Igen: 16, nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit javaslatot tett a napirendre és arra, hogy a Közgyűlés állapítsa meg, hogy az összehívás szabályos volt:

 

  1. A 2016. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

  1. Szöveges beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról, szakmai tevékenységéről

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

  1. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról.

Előadó: Baumgartnerné Holló Irén FB elnök

  1. A 2017. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

  1. Alapszabály módosítása, székhelyváltoztatás jóváhagyása

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit

 

  1. Egyebek

 

 

Gulyásné Turóczi Margit szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Baumgartnerné Holló Irén, az FB elnöke jelezte, hogy az Egyebek napirendi pontoknál javaslattal kíván élni.

A Közgyűlés a napirendi pontokat illetve Baumgartnerné kiegészítését elfogadta.

Szavazás: Igen: 16, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit  javasolta: jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Cecíliát, hitelesítőnek Török Imrét.

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

 

1/2017.  (IV. 26.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Cecíliát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Imrét megválasztotta.

Szavazás: Igen: 16., Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

 

1, 2, 3. Napirend: A 2016.. évi számviteli beszámoló (mérleg és eredménykimutatás), a szöveges beszámoló  megvitatása, elfogadása és az FB jelentés előterjesztése.

 

Gulyásné Turóczi Margit: A számviteli beszámoló tervezetét a tagok a meghívóval egyidejűleg kézhez kapták. 2016. évben az összes bevétel 4 506 ezer forint volt, az összes ráfordítás 5 114 ezer forint. A tárgyévi eredmény üzemgazdasági szemléletben: -608 ezer Ft.

A kiadásainkat a bevételekhez hasonló nagyságrendben csökkentettük. A személyi jellegű kiadásoknál a megbízási díjak csökkentek, valamint a vezetőség részére kifizetett összegek. A csökkenés mértéke 40%.

Anyagi jellegű kiadások tekintetében a legnagyobb arányú a bérleti díj, ennek csökkentését is el tudtuk érni.

A likviditást elemezve az év végi pénzeszközök állománya 704 ezer Ft.

Ugyancsak aktíva a követelések összege 294 ezer forintos értékben.

Kötelezettségként az egyesület év végén 6 ezer forintot tartott nyilván, a számlák és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése folyamatos, lejárt tartozás nincs. A tartozásállomány jelentősen csökkent 2015.-höz képest, 285 ezer forinttal.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a jelentősen csökkent az év során az FGSZE bevétele a szolgáltatási ágon, a tagdíjbevételek stabilak voltak.

A gazdálkodásra jellemző, hogy az év során és a likviditás is folyamatosan fennállt. A bevételek és az áthozott forrás fedezte a vállalt kiadásokat. Az üzemi eredmény negatív előjele azonban jelzi, hogy törekedni kell a bevételek növelésére, mert a minimálisra csökkentett működési kiadásokat fedezik ugyan a jelenlegi bevételek, de a fejlesztésre, a továbbképzési portfólió bővítésére nem ad lehetőséget.

A bevételek és az áthozott forrás fedezte a vállalt kiadásokat.

Az FGSZE szakmai tevékenységét értékelve Gulyásné Turóczi Margit kiemelte, hogy az FGSZE 2016. évben tovább folytatta a koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását, mely szerint az intézményekben dolgozó gazdasági szakemberek munkáját továbbképzési programok szervezésével és bonyolításával kívánja segíteni.

A programok összeállításánál az elnökség arra törekedett, hogy aktuális témakörök kerüljenek feldolgozásra a rendezvényeken. A visszajelzések arról szóltak, hogy szükségesnek tartják a Fórumok szervezését, ahol az előadások meghallgatásán kívül prezentációkat is kapnak.

 

Gulyásné Turóczi Margit felkérte Baumgártnerné Holló Irént, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a beszámolóval kapcsolatos jelentését.

 

Baumgartnerné Holló Irén FB tag ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, amely szerint az FB rendelkezésére bocsátott beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat és az alapbizonylatok a vizsgálat során szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerültek: mind az alaki, mind pedig a tartalmi követelményeknek megfelelnek. A Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja azzal a megjegyzéssel, hogy szükségesnek tartja az egyesületi tagdíj emelését, mivel az állandó működési költségek fedezete a jelenlegi bevételből nem biztosított. Felhívta a figyelmet a negatív eredmény konzekvenciáira.

 

2/2017 (IV.26.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés a 2016. évi gazdálkodásról a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített számviteli beszámolót 1 005 ezer Ft mérleg főösszeggel és -608 ezer Ft eredménnyel, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

Szavazás: Igen: 16, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

 

  1. Napirend: A 2017. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.

 

Gulyásné Turóczi Margit  a tagságnak megküldött anyagból kiemelte, hogy az Egyesület működési kiadásait az előző évekhez hasonlóan döntően a tagdíjakból tudjuk fedezni. Szolgáltatási árbevételeknél mérsékelt növekedéssel számolunk.

 

Az interaktív kérdés- felelet blog elindításával várható többletbevétel, de ennek eredményvonzatával nem számolunk, mivel a szakértők bevonása többletköltséggel is jár.

 

Az induló költségvetés keretet jelent, ennek módosítása a tevékenységünk bővülése, illetve sikeres pályázat esetén lehetséges.

 

Kiadásaink csökkentését jelenti az is, hogy az Egyesület irodáját áthelyeztük a Villányi úti Konferenciaközpontba, ahol a stabilitás mellett az alacsonyabb bérleti díj is kedvező számunkra. A székhely áthelyezésével további kiadáscsökkenéssel is számolhatunk. Az elmúlt évben fogalmazta meg a vezetés azt a programot, hogy a megújítjuk az Egyesület Honlapját.

 

A munka elkezdődött 2016. második negyedévében. A fejlesztés jelent egyrészt egy új megjelenési formát, bővített adattartalmat. (Fórumok anyagai is felkerülnek, valamint a Hírlevelek) Másik fejlesztési irány, hogy bevezetünk egy interaktív felületet. Itt lehetőség lesz kérdések felvetésére és megvitatására. Számvitel, adózási kérdések, kontrolling területen felkért szakemberek válaszolnak a kérdésekre. Így korszerű eszközhasználattal hatékonyan, gyorsan tudjuk segíteni szándékunk szerint a mindennapi feladatellátást. A teszt verzió elkészült, véleményezésre megküldjük az egyesületi tagok részére.

 

Az év során hat Fórum szervezését  és megtartását tervezünk. Továbbra is előadóink között tartjuk számon az Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőit, akik eddig is megtiszteltek azzal, hogy elvállalták előadás megtartását az aktuális témákban.

 

3/2017.  (IV.26.) számú közgyűlési határozat

 

A Taggyűlés az előterjesztett 2017. évi feladatokat és a javasolt költségvetést elfogadta.

Szavazás: Igen: 16, Nem: 0, Tartózkodás: 0.

 

 

  1. Napirend: Alapszabály módosítása, székhelyváltoztatás jóváhagyása

 

Gulyásné Turóczi Margit szóban is ismertette a helyszínen kiosztott írásos előterjesztést, amely az Egyesület székhelyének változására vonatkozott. Az előterjesztés szerint az Egyesület székhelye a jelenleg bejegyzett 1113 Budapest, Zsombolyai út 6. címről

  1. Budapest, Villányi út 11-13 címre változik.

 

A Taggyűlés az előterjesztést elfogadta.

Szavazás: Igen: 16, Nem: 0, Tartózkodás: 0.

 

4/2017.(IV.26.) számú közgyűlési határozat

A Taggyűlés elfogadta a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete székhelyének megváltoztatását. Megbízza az Egyesület elnökét, hogy a jelenleg bejegyzett székhely (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.) új címre (1114 Budapest, Villányi út 11-13.) történő áthelyezésének bejegyzésével kapcsolatban  járjon el a Fővárosi Törvényszéknél.

 

 

6.Napirend: Egyebek

 

Baumgártnerné Holló Irén, az FGSZE FB elnöke javasolta, hogy ezen napirend keretében térjenek vissza és vitassák meg az intézményi tagdíj jelenlegi 150 000 Ft-os összegének megemelését. Véleménye szerint az Egyesület működését komoly mértékben veszélyezteti az egyesületi bevételek drasztikus csökkenése. Bár a költségek is jelentősen csökkentek, véleménye szerint a normál működéshez minimum  50 000 Ft összegű intézményi tagdíjemelés kellene.

 

Török Imre ellenvéleményének adott hangot. Hangsúlyozta, hogy a tagdíj javasolt mértékű emelésének következménye lehet a jelenlegi intézményi taglétszám csökkenése. Mindenképpen számolni kell a taglétszám csökkenésének negatív hatásával.

 

Gárdos Csaba javaslata szerint az Egyesületnek többletszolgáltatás nyújtásával kell többletbevételt elérni. Ennek megvalósítására lehetőségként kínálkozik az FGSZE fejlesztés alatt álló új Honlapjának részeként működtethető interaktív (kérdés-felelet) felület.

 

A Közgyűlés Gárdos Csaba szóbeli előterjesztését elfogadta.

Határozat: Igen: 16, Nem:0, Tartózkodás: 0

 

5/2017.(04.26.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a következő  előterjesztést: Az FGSZE kifejleszt és bevezet a Honlap részeként működtethető interaktív felületet (Blogot).  A felületen számviteli, adóügyi, gazdálkodási szakmai kérdések felvetésére van lehetőség, melyre a téma szakértői válaszolnak (KIRA, közbeszerzés, adó, számvitel, kontrolling).

A Blog használatát az Egyesület szolgáltatásként ajánlja ki a felsőoktatási intézmények részére. A szakértői tanácsadás egyszeri díjfizetés ellenében történő regisztráció alapján  történik.

 

 

Kmf.

 

Jegyzőkönyvvezető:    Sipos Cecília:………………………………………..

 

Hitelesítő: Török Imre ………………………………….…….