Jegyzőkönyv a 2019. március 27-i közgyűlésről

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. március 27-én 9.30 órakor a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek
Egyesületének megismételt közgyűléséről.

Helyszín: Villányi úti Konferencia Központ, 1114 Bp., Villányi út 11-13. 220.sz. terem.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Gulyásné Turóczi Margit, az FGSZE elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai
közgyűlés a 2019. március 13-i határozatképtelen közgyűlés – szabályszerűen összehívott-
megismétlése, amely a megjelent taglétszámtól függetlenül határozatképes.

Elnök asszony a jelenléti ívről megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező 22
intézményi tagból, és 15 magánszemélyből 8 tag  van jelen.

Gulyásné felkéri a jelenlévő tagokat, hogy válasszák meg a levezető elnök személyét.
A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Gulyásné Turóczi Margitot a közgyűlés
levezető elnökévé.

A Levezető elnök ismertette és elfogadásra javasolta a szabályszerűen kiküldött meghívóban
javasolt napirendet, amely a következő:

  1. Beszámoló az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról, szakmai tevékenységéről.
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi beszámolóról.
  3. A 2019. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek.

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az ismertetett napirendet.

Gulyásné Turóczi Margit tájékoztatta a Közgyűlést, hogy jegyzőkönyvvezetőt és
jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani:

jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Cecília titkárt, hitelesítőnek: Bán Tamásné egyéni tagot javasolta.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot és jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sipos
Cecíliát, hitelesítőnek pedig Bán Tamásnét.

A Közgyűlés az 1. és a 2. napirendet összevontan tárgyalta. Gulyásné Turóczi Margit
részletesen ismertette az FGSZE 2018. évi pénzügyi, gazdasági tevékenységét és beszámolt az
Egyesület szakmai tevékenységéről.

Ezt követően felkérte a Felügyelő Bizottság elnökének, Baumgartnerné Holló Irénnek a
közgyűlésen megjelent meghatalmazottját, Süti Katalint, hogy ismertesse a Felügyelő
Bizottság beszámolóval kapcsolatos jelentését.

A Felügyelő Bizottság jelentésében arról számolt be, hogy az FB rendelkezésére bocsátott
beszámoló és, az azt alátámasztó főkönyvi kivonat, valamint az alapbizonylatok
szúrópróbaszerű ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a beszámoló mind az alaki, mind
pedig a tartalmi követelményeknek megfelel.

A Felügyelő Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Gulyásné Turóczi Margit szavazásra bocsátotta a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek
Egyesületének 2018. évi beszámolóját.

.

1/2019. (03.27.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az 1. és 2. napirendet összevontan tárgyalta..

A közgyűlés a 2018. évi gazdálkodásról a hatályos jogszabályoknak megfelelően
elkészített számviteli beszámolót 2 252 ezer Ft mérleg főösszeggel és 583 ezer Ft
(nyereség) eredménnyel, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

Szavazás: Igen: 8., Nem: 0., Tartózkodás: 0.

Következő napirendként Elnök asszony ismertette az Elnökség javaslatát az Egyesület 2019.
évi pénzügyi és szakmai tevékenységével kapcsolatban.

Gulyásné Turóczi Margit hangsúlyozta, hogy az Elnökség 2019. évben sem kívánja
megemelni a 2008. évben megállapított tagdíjat. Kiemelte, hogy az Egyesület szakmai
rendezvényeinek látogatása az egyéni tagok számára továbbra is díjmentes, az intézményi
tagok képviseletében pedig 1-1 fő jogosult a rendezvények ingyenes látogatására.

Az ismertetett tervvel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezért Gulyásné
szavazásra bocsátotta a 3. napirendként előterjesztett javaslat elfogadását.

2/2019. (03.27.) számú közgyűlési határozat

3. Napirend: A 2019. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása

A Taggyűlés az előterjesztett 2019. évi feladatokat és a javasolt költségvetést elfogadta.

Szavazás: Igen: 8, Nem: 0 Tartózkodás 0.
.

Budapest, 2019. március 27.

 

Sipos Cecília                                                    Bán Tamásné
Jegyzőkönyvvezető                                                  hitelesítő