Jegyzőkönyv az FGSZE 2018.április 25-i közgyűléséről

Napirend:

  1. A 2017. évi beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról.
  4. A 2018. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  5. Egyebek

 

1/2018.  (IV. 25.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Bán Tamásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Imrét megválasztotta.

Szavazás: Igen: 12, Nem: 0, Tartózkodás: 0

Elnök Asszony a jelenléti ívről megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok száma 12 fő, tehát a Közgyűlés határozatképtelen.

Egyidejűleg kihirdeti, hogy a megismételt közgyűlést – az Alapszabály szerint – változatlan napirenddel 2018. május 16-án ismételten összehívja.

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen) meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

 

Budapest, 2018. április 25.

 

Bán Tamásné sk.                                                    Török Imre

jegyzőkönyvvezető                                                  hitelesítő